Tập đoàn HAFELE (Đức – 4 tháng)

Projects

Một trong những công ty cung cấp công nghệ phụ kiện lớn nhất trên thế giới.
https://www.hafele.com.vn/vi/