Bưu Điện Tp. HCM (trực thuộc Vietnam Post)

Projects

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)…

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, Bưu Điện Tp. HCM đã chọn Nâng Tầm Dịch Vụ PLC làm đối tác đào tạo trong tháng 7, tháng 8/2019

Tháng 7/2019

Tháng 8/2019 (đợt 1)

 

Tháng 8/2019 (đợt 2)