Timeline

2019
June 3

Phiên Ứng Dụng với Sales Cap

Phiên Ứng Dụng với Sales Cap
June 1

MOR với Regional Sales (CDD)

MOR với Regional Sales (CDD)
May 31

Kỹ năng Quản Trị với Linh Chi Beauty – Tomiluc

Kỹ năng Quản Trị với Linh Chi Beauty – Tomiluc
May 29

Phiên Ứng Dụng với Đội ngũ Nhà Máy Sản Xuất

Phiên Ứng Dụng với Đội ngũ Nhà Máy Sản Xuất
May 29

Coaching Media Team

Coaching Media Team
May 29

Coaching ICS Team

Coaching ICS Team
May 28

Service Improvement BB

Service Improvement BB
May 28

Team QA & Sản Xuất

Team QA & Sản Xuất
May 25

Leadership Team (THP)

Leadership Team (THP)
May 24

Coaching Area Sales Managers Team

Coaching Area Sales Managers Team